متخصص ابزارآلات صنعتی

و

نماینده انحصاری برندهای

نمایندگی انحصاری برند یوروبور - دریل - متخصص ابزارآلات صنعتی

یوروبور

نمایندگی انحصاری برند انکو - پخ زن - متخصص ابزارآلات صنعتیانکو

نمایندگی انحصاری برند نیتو - دریل - ابزار بادی - متخصص ابزارآلات صنعتینیتو

نمایندگی انحصاری برند پروتم - پخ زن لوله - متخصص ابزارآلات صنعتیپروتم